blog posts

Python’da Veri Yapılarını Tanımak İçin Bir Kılavuz

Python’da Veri Yapılarını Tanımak İçin Bir Kılavuz

Python’da Veri Yapıları Koleksiyonları, Dize Türlerini, Listeleri, Sözlükleri, Demetleri, Kuyrukları ve Yığınları İçerir.

Her yapının, Python’da verileri yönetmek ve işlemek için kullanılan özellikleri ve işlemleri vardır. Python’daki her veri yapısı, ekleme, silme, arama, sıralama vb. işlevleri destekler.

Bunu kullanarak verilerinizi yönetebilirsiniz. İhtiyaca ve kullanıma bağlı olarak uygun veri yapısını seçin ve kullanın.

 

Python, her biri belirli uygulamalar için uygun olan çeşitli veri yapılarına sahiptir. Python’daki kritik veri yapılarından bazıları şunlardır:

Liste

Python’un en basit veri yapılarından biridir ve herhangi bir veriyi içerebilir. Liste içerik operatörleri ekleyerek, çıkararak ve değiştirerek yönetilebilir. Python’da bir liste, herhangi bir veri türünü içeren bir değerler dizisidir. Python’da bir liste oluşturmak için listenin önemini girmek üzere [] operatörünü kullanabilirsiniz. Örneğin:

 

my_list = [1, 2, 3, ‘four,’ 5.6]

In this example, a list called “my_list” contains five elements: numbers, strings, and decimals.

To access the list values, you can use its indices. The first index of the list starts with the number zero, and the index of the last element is equal to the total number of elements minus one. For example, to access the third value of the list “my_list,” you can use index 2:

print(my_list[2]) # Output: 3

Also, you can perform various operations on the list using list-specific functions. For example, the “append” function adds a value to the end of the list, and the “remove” function removes a value from the list. For example:

my_list.append(6)

print(my_list) # Output: [1, 2, 3, ‘four,’ 5.6, 6]

my_list.remove(‘four’)

print(my_list) # Output: [1, 2, 3, 5.6, 6]

 

Bu örnekte “append” fonksiyonu kullanılarak listenin sonuna altı değeri eklenir ve “remove” fonksiyonu kullanılarak “dört” değeri listeden çıkarılır.

 

Python programlama dili ile neler yapılabilir?

Sözlük

Sözlük, bir dizi kritik değer içeren bir veri yapısıdır. Her anahtar bir anlaşma ile ilişkilidir ve bu veri yapısı, anahtarın tanımladığı verileri depolamak ve bunlara erişmek için uygundur. Python’daki sözlük, anahtar/değer çiftleri kullanılarak uygulanır.

 

To create a dictionary in Python, you can use the {} operator and put key-value pairs inside it. For example:

my_dict = {‘name’: ‘John,’ ‘age’: 30, ‘city’: ‘New York’}

In this example, a dictionary named “my_dict” is created, which contains three key-value pairs. The key of each pair is a string, and the corresponding value can be any data type.

To access the value of a key in the dictionary, you can use the key name inside the [] operator. For example:

print(my_dict[‘name’]) # output: ‘John’

Also, you can perform various operations on the dictionary by using dictionary-specific functions. For example, the “keys” function returns all dictionary keys, and the “values” function returns all dictionary values. For example:

print(my_dict.keys()) # Output: dict_keys([‘name,’ ‘age,’ ‘city’])

print(my_dict.values()) # Output: dict_values([‘John’, 30, ‘New York’])

 

Bu örnekte, “keys” işlevi kullanılarak tüm sözlük anahtarları ve “değerler” işlevi kullanılarak tüm değerleri döndürülür.

Demet

Tuple, bir kez tanımlandıktan sonra içeriğinin değiştirilememesi dışında bir listeye benzer. Bu veri yapısı, sabit olması gereken verilerin saklanması için uygundur. Daha kesin olmak gerekirse, bir demet, Python’daki veri yapılarının bir listesi gibidir, tek fark, demetin değişmez olmamasıdır; yani oluşturulduktan sonra içindeki değerler değiştirilemez. Başka bir deyişle, tuple yalnızca okunabilir ve yazılamaz. Python’da bir demet oluşturmak için () operatörünü kullanabilir ve içine istediğiniz değerleri koyabilirsiniz. Örneğin:

 

my_tuple = (1, 2, ‘three,’ 4.0)

In this example, a tuple called “my_tuple” is created, which contains four values.

To access tuple values, you can use its indices. The first index of the tuple starts with the number zero, and the index of the last element is equal to the total number of elements minus one. For example, to access the third value of the tuple “my_tuple,” you can use index 2:

print(my_tuple[2]) # output: ‘three’

Also, you can perform various operations on the tuple by using tuple-specific functions. For example, the “count” function is used to count the number of values ​​in a tuple, and the “index” function returns the index of a value in the tuple. For example:

my_tuple = (1, 2, ‘three,’ 4.0, ‘three’)

print(my_tuple.count(‘three’)) # Output: 2

print(my_tuple.index(4.0)) # Output: 3

 

Bu örnekte “count” fonksiyonu kullanılarak tuple’daki “üç” değerin sayısı sayılmış ve “index” fonksiyonu kullanılarak tuple’da 4.0 değerine karşılık gelen indeks döndürülmüştür.

Ayarlamak

Set, Set’e rastgele yerleştirilmiş bir dizi benzersiz öğeden oluşur. Bu veri yapısı kümelerin birleştirilmesi, fark edilmesi, paylaşılması gibi işlemler için uygundur. Başka bir deyişle, Küme, Python’da bir dizi benzersiz öğeyi tutan bir veri yapısıdır; başka bir deyişle, her parça Sette yalnızca bir kez bulunur. Python’daki koleksiyonlar, {} operatörü kullanılarak ve yinelenen değerler olmadan uygulanır. Python’da bir dizi oluşturmak için {} operatörünü kullanabilir ve içine istediğiniz değerleri koyabilirsiniz. Örneğin:

 

my_set = {1, 2, ‘three,’ 4.0}

In this example, a set called “my_set” is created, which contains four elements. Notice that the element ‘three’ exists once in the Set. You can access the collection’s elements using a “for” loop. For example:

For an item in my_set:

print(item)

Also, you can perform various operations on the collection using collection-specific functions. For example, the “add” function adds an element to the collection, and the “remove” function is used to remove an element. For example:

my_set.add(5)

print(my_set) # Output: {1, 2, 4.0, 5, ‘three’}

my_set.remove(‘three’)

print(my_set) # Output: {1, 2, 4.0, 5}

 

Bu örnekte, “add” işlevi kullanılarak Beşinci öğe Set’e eklenmiştir ve “remove” işlevi kullanılarak ‘üçüncü’ kısım Set’ten kaldırılmıştır.

Sıra

Kuyruk, verileri ilk giren ilk çıkar (FIFO) tarzında depolamaya uygun bir veri yapısıdır. Bu veri yapısı, sistem mesajlarını ve isteklerini işlemek gibi şeyler için idealdir. Sıra, bir dizi öğeyi depolayan ve yöneten bir veri yapısıdır. Hatların yaygın kullanımlarından biri, çizelgeleme algoritmalarıdır. Python’da “queue” modülündeki “Queue” sınıfında bir kuyruk oluşturabilirsiniz.

Python’da bir sıra oluşturmak için önce kodunuza “kuyruk” modülünü eklemelisiniz. Daha sonra “Queue” sınıfını kullanarak bir kuyruk oluşturabilirsiniz. Örneğin:

 

import queue

my_queue = queue.Queue()

In this example, a queue named “my_queue” is created.

You can use the “put” function to add an element to the queue. For example:

my_queue.put(‘first’)

my_queue.put(‘second’)

In this example, two elements, ‘first’ and ‘second,’ are added to the queue. You can use the “get” function to remove an element from the queue. For example:

print(my_queue.get()) # output: ‘First’

In this example, the first element of the queue is removed using the “get” function and printed as output. Also, you can check if the queue is empty using the “empty” function. For example:

print(my_queue.empty()) # Output: False

 

Bu örnekte, “boş” işlevi kullanılarak, “kuyruğum” kuyruğunun boş olmadığı kontrol edilir.

Yığın

Yığın, LIFO (Son Giren İlk Çıkar) sırasına göre yerleştirilmiş bir dizi öğe içerir. Bu veri yapısı, bir kullanıcının attığı adımların geçmişini yönetmek gibi şeyler için uygundur.

Yığın, bir dizi öğeyi depolayan ve yöneten bir veri yapısıdır. Python’da bir yığın oluşturmak için “koleksiyonlar” modülündeki “Yığın” sınıfını kullanabilirsiniz. Python’da bir yığın oluşturmak için önce kodunuza “koleksiyonlar” modülünü eklemelisiniz. Daha sonra “Yığın” sınıfını kullanarak bir yığın oluşturabilirsiniz. Örneğin:

 

from collections import queue

my_stack = queue()

In this example, a stack named “my_stack” is created. You can use the “append” function to add an element to the stack. For example:

my_stack.append(‘first’)

my_stack.append(‘second’)

In this example, two elements, ‘first’ and ‘second,’ are added to the stack. The “pop” function can remove an element from the stack. For example:

print(my_stack.pop()) # output: ‘second’

In this example, the last element of the stack is removed using the “pop” function and printed as output. Also, you can get the number of stack elements using the “len” function. For example:

print(len(my_stack)) # Output: 1

 

Bu örnekte “len” fonksiyonu kullanılarak “my_stack” yığınının eleman sayısı hesaplanmış ve çıktı olarak yazdırılmıştır.

Bu veri yapısı, birçok Python programında kullanılır ve kullanıcıların verilerini düzenli ve düzenli bir şekilde depolamasına ve yönetmesine olanak tanır.

Python’da veri yapıları nasıl uygulanır?

Python’da veri yapılarını uygulamak için sınıfları kullanabilirsiniz. Bu yöntemde, veri yapısı olarak bir sınıf oluşturulur ve ardından o sınıfın üyeleri, istediğiniz veri yapısının üyeleri olarak uygulanır. Örneğin, bir listenin uygulanması aşağıdaki gibidir:

 

 

Class Node:

def __init__(self, data):

self.data = data

self.next = None

Class LinkedList:

def __init__(self):

self.head = None

def add_node(self, data):

new_node = Node(data)

If self. The head is None:

self.head = new_node

Otherwise:

current_node = self.head

while current_node.next is None:

current_node = current_node.next

current_node.next = new_node

 

Bu örnekte, “veri” ve “sonraki” olmak üzere iki üye içeren “Düğüm” adlı bir sınıf yaratılmıştır. “data” üyesi, depolanacak verinin değeri ile ilişkilendirilir ve “sonraki” üye, bağlantılı listedeki bir sonraki düğümün adres değeri ile ilişkilidir. Ayrıca, “LinkedList” adlı bir sınıf, bağlantılı listenin ilk düğümü olan “head” üyesini içerir. “add_node” üyesi, bağlantılı listeye yeni bir düğüm eklemek için bir işlev olarak uygulanır.

Bu veri yapısını kullanmak için “LinkedList” sınıfından bir nesne oluşturabilir ve ardından “add_node” işlevini kullanarak bağlantılı listeye yeni düğümler ekleyebilirsiniz:

 

linked_list = LinkedList()

linked_list.add_node(10)

linked_list.add_node(20)

linked_list.add_node(30)

 

Bu örnekte, “LinkedList” sınıfından bir nesne oluşturulur ve ardından “add_node” işlevi kullanılarak 10, 20 ve 30 değerlerine sahip düğümler bağlantılı listeye eklenir.